Browser incompatibil

Legea privind locul de muncă 877/ 73.

RO Rumania Lege nr. Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S. Piatra- Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.

legea privind locul de muncă 877/ 73

Parlamentul României adoptă prezenta lege. Legea privind locul de muncă 877/ 73 I Dispoziţii generale Articolul 1 Prezenta lege cuprinde dispoziţiile pentru punerea în aplicare a Legii nr. Articolul 2 Ori de câte ori legi speciale sau complementare Codului de procedură civilă fac trimitere la "Codicele de procedură civilă" sau "Codul de procedură civilă"denumit în continuare Codul de procedură civilă dinsau la dispoziţii abrogate, modificate ori completate prin prezenta lege, trimiterea se consideră a fi făcută, atunci când este cazul, la dispoziţiile corespunzătoare care le înlocuiesc.

Titlul II Dispoziţii tranzitorii şi de punere în aplicare Capitolul I Dispoziţii tranzitorii Articolul 3 1 Dispoziţiile Codului de procedură civilă se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acestuia în vigoare. Articolul 4 Dispoziţiile art. Articolul 5 Dispoziţiile Codului de procedură civilă privitoare la titlurile executorii se aplică şi hotărârilor judecătoreşti sau altor înscrisuri pronunţate ori, după caz, întocmite înainte de intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, care pot fi puse în executare chiar dacă nu au fost învestite cu formula executorie.

Articolul 6 Termenele procedurale prevăzute de legile speciale, aflate în curs la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, rămân supuse legii în vigoare la data la care au început să curgă. Capitolul II Dispoziţii de punere în aplicare Articolul 7 1 Dacă prin prezenta lege nu se prevede altfel, ori de câte ori printr-o lege specială se prevede că hotărârea judecătorească de primă instanţă este "definitivă", de la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, aceasta va fi supusă numai apelului la instanţa ierarhic superioară.

Articolul 8 De la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, referirile din cuprinsul actelor normative la hotărârea judecătorească "definitivă şi irevocabilă" sau, după caz, "irevocabilă" se vor înţelege ca fiind făcute la hotărârea judecătorească legea privind locul de muncă 877/ 73.

Articolul 9 Dacă legea specială nu cuprinde dispoziţii referitoare la procedura de judecată, felul hotărârii instanţei ori calea de atac şi termenul de exercitare a acesteia, se aplică în mod corespunzător prevederile Codului de procedură civilă.

Articolul 10 Ori de câte ori printr-un act normativ se prevede învestirea cu formulă executorie a unei hotărâri judecătoreşti sau a altui înscris, acestea vor fi puse în executare, de la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie. Articolul 11 Dacă legea specială prevede obligarea debitorului la plata de daune cominatorii ori, după caz, a unei amenzi civile pentru nerespectarea unei obligaţii de a face sau de a nu face ce nu poate fi îndeplinită prin altă persoană decât debitorul, de la intrarea în vigoare a Codului de procedură civilă, se vor putea aplica penalităţi în condiţiile prevăzute la art.

Articolul 12 1 Ori de câte ori legea specială prevede că cererea de suspendare a executării silite se soluţionează de către preşedintele instanţei, de la data intrării în vigoare a Codului de procedură civilă, judecarea acestei cereri se va face de către un complet al instanţei competente potrivit legii.

legea privind locul de muncă 877/ 73

Piatra-Neamţ: Legea nr. La articolul 2, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 2 De asemenea, dispoziţiile prezentului cod se aplică şi în alte materii, în măsura în care legile care le reglementează nu cuprind dispoziţii contrare. La articolul 2, alineatul 3 se abrogă.

Browser incompatibil

Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. La articolul 18, alineatul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 3 Cetăţenii străini şi apatrizii care nu înţeleg sau nu vorbesc limba română au dreptul de a lua cunoştinţă de toate actele şi lucrările dosarului, de a vorbi în instanţă şi de a pune concluzii, prin traducător autorizat, dacă legea nu prevede altfel.

La articolul 22, după alineatul 6 se introduce un nou alineat, alineatul 7cu următorul cuprins: " 7 Ori de câte ori legea îi rezervă judecătorului puterea de apreciere sau îi cere să ţină seama de toate circumstanţele cauzei, judecătorul va ţine seama, între altele, de principiile generale ale dreptului, de cerinţele echităţii şi de buna-credinţă.

La articolul 26, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. La articolul 28, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. La articolul 32 alineatul 1litera a se modifică şi va avea următorul cuprins: "a are capacitate procesuală, în condiţiile legii;". Existenţa sau inexistenţa drepturilor şi a obligaţiilor afirmate constituie o chestiune de fond. La articolul 40, alineatul 3 se abrogă.

La articolul 41 alineatul 1punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "1.

legea privind locul de muncă 877/ 73

Punerea în discuţia părţilor, din oficiu, a unor chestiuni de fapt sau de drept, potrivit art. La articolul 42, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. Articolul 44 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. Neregularitatea poate fi invocată în orice stare a pricinii.

La articolul 63, alineatul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 4 Încheierea de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenţie poate fi atacată în termen de 5 zile, care curge de la pronunţare pentru partea prezentă, respectiv de la comunicare pentru partea lipsă.

Calea de atac este numai apelul, dacă încheierea a fost dată în prima instanţă, respectiv numai recursul la instanţa ierarhic superioară, în cazul în care încheierea a fost pronunţată în apel. Dosarul se înaintează, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, instanţei competente să soluţioneze calea de atac în 24 de ore de la expirarea termenului. Întâmpinarea nu este obligatorie. Apelul sau, după caz, recursul se judecă în termen de cel mult 10 zile de la înregistrare.

Judecarea cererii principale se suspendă până la soluţionarea căii de atac exercitate împotriva încheierii de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenţie.

La articolul 64, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 2 Intervenientul va prelua procedura în starea în care se află în momentul admiterii intervenţiei, dar va putea solicita administrarea de probe prin cererea de intervenţie sau cel mai târziu până la primul termen de judecată ulterior admiterii cererii de intervenţie.

Actele de procedură ulterioare vor fi îndeplinite şi faţă de el. La articolul 73, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. La articolul 76, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art.

legea privind locul de muncă 877/ 73

La articolul 78, alineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. Prin citaţie i se va comunica şi termenul până la care va putea să arate excepţiile, dovezile şi celelalte mijloace de apărare de care înţelege să se folosească; termenul nu va putea fi mai lung decât termenul de judecată acordat în cauză.

legea privind locul de muncă 877/ 73

La articolul 89, după alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4cu următorul cuprins: " 4 Persoanele juridice pot beneficia de facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acţiuni şi cereri introduse la instanţele judecătoreşti, în condiţiile legii speciale.

La articolul 92 punctul 1, litera a se modifică şi va avea legea privind locul de muncă 877/ 73 cuprins: "a cererile date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie, în afară de cazurile în care prin lege se prevede în mod expres altfel;".

La articolul 92 punctul 1, literele b şi c se abrogă. La articolul 92 punctul 1, literele gj şi l se modifică şi vor avea următorul cuprins: "g cererile referitoare la zidurile şi şanţurile comune, distanţa construcţiilor şi plantaţiilor, dreptul de trecere, precum şi la orice servituţi sau alte limitări ale dreptului de proprietate prevăzute de lege, stabilite de părţi ori instituite pe cale judecătorească; La articolul 93, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "1.

La articolul 94, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "1.

  1. Opțiuni binare iq opshen
  2. Graficul pentru opțiunile binare
  3. Data expirării opțiunilor ce este

La articolul 96, alineatul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 2 Pentru stabilirea valorii, nu se vor avea în vedere accesoriile pretenţiei principale, precum dobânzile, penalităţile, fructele, cheltuielile sau altele asemenea, indiferent de data scadenţei, şi nici prestaţiile periodice ajunse la scadenţă în cursul judecăţii. Articolul se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. La articolul se introduce un alineat nou, alineatul 2cu următorul cuprins: " 2 Dacă un pârât a fost chemat în judecată numai în scopul sesizării instanţei competente pentru el, oricare dintre pârâţi poate invoca necompetenţa la primul termen de judecată la care părţile sunt legal citate în faţa primei instanţe.

La articolul alineatul 1punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: "3.

legea privind locul de muncă 877/ 73

În acest caz, instanţa de tutelă şi de familie care a pronunţat hotărârea va comunica de îndată o copie a acesteia instanţei de tutelă şi de familie în a cărei circumscripţie teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa cel ocrotit.

La articolul alineatul 1punctul 1 se modifică şi va avea următorul legea privind locul de muncă 877/ 73 "1.

La articolul se introduce un nou alineat, alineatul 2cu următorul cuprins: " 2 Cererile formulate potrivit alin. La articolulalineatele 1 şi 2 se modifică şi vor avea următorul cuprins: "Art. La articolulalineatele 1 - 3 se modifică şi vor avea următorul cuprins: "Art.

Înțelegerea drepturilor persoanelor cu dizabilități: Ce trebuie să știți

Încheierea are caracter interlocutoriu. La articolulalineatul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Art. La articoluldupă alineatul 3 se introduce un nou alineat, alineatul 4cu următorul cuprins: " 4 Dacă instanţa se declară necompetentă şi respinge cererea ca inadmisibilă întrucât este de competenţa unui organ fără activitate jurisdicţională sau ca nefiind de competenţa instanţelor române, hotărârea este supusă numai recursului la strategie de lucru pentru opțiunile binare ale graficului de minute ierarhic superioară.

La articolulalineatele 2 şi 4 se modifică şi vor avea următorul cuprins: " 2 Nu se poate crea conflict de competenţă cu Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Hotărârea de declinare a competenţei sau de stabilire a competenţei pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este obligatorie pentru instanţa de trimitere.

La articolulalineatul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: " 3 Conflictul dintre două secţii ale Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie se soluţionează de Completul de 5 judecători. Dacă strămutarea se cere de la curtea de apel, competenţa de soluţionare revine Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Cererea de strămutare se depune la instanţa competentă să o soluţioneze, care va înştiinţa de îndată instanţa de la care s-a cerut strămutarea despre formularea cererii de strămutare. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie va strămuta judecarea cauzei la una dintre instanţele judecătoreşti de acelaşi grad aflate în circumscripţia oricăreia dintre curţile de apel învecinate cu curtea de apel în a cărei circumscripţie se află instanţa de la care se cere strămutarea.

În cazul în care instanţa de la care s-a dispus strămutarea a procedat între timp strategie unică pentru opțiunile turbo 2022 judecarea procesului, hotărârea pronunţată este desfiinţată de drept prin efectul admiterii cererii de strămutare. De asemenea, cererea va cuprinde, dacă este cazul, şi adresa electronică sau coordonatele care au fost indicate în acest scop de părţi, precum numărul de telefon, numărul de fax ori altele asemenea.