52010DC0695

Venituri suplimentare venituri reale

opțiuni binare diagrame cine face bani în familie

Introducere 3 2. De ce este necesară lansarea unei dezbateri cu privire la sistemul de TVA în acest secretul comercial al succesului Complexitatea sistemului actual 4 2.

Ameliorarea funcționării pieței unice 5 2. Maximizarea colectării veniturilor și reducerea vulnerabilității sistemului la fraude 5 2. Evoluția mediului tehnologic și economic 6 3. Aspecte care trebuie abordate 6 4.

impozitul pe tranzacționarea în valută conceptul de bază al tranzacționării algoritmice

Tratamentul TVA al tranzacțiilor transfrontaliere pe piața unică 6 4. Implementarea sistemului definitiv bazat pe impozitarea în locul de origine 6 4. Altă posibilitate: impozitarea în statul membru de destinație 6 4. Alte soluții 6 5.

Alte aspecte-cheie care trebuie abordate 6 5. Cum poate fi asigurată neutralitatea sistemului de TVA 6 5. Ce grad de armonizare este necesar pe piața unică? Reducerea birocrației 6 5. Un sistem de TVA mai solid 6 5.

Valoarea RPM

O administrare modernă și eficientă a sistemului de TVA 6 5. Alte aspecte 6 6. În statele membre ale Comunității Economice Europene au căzut de acord să își înlocuiască sistemele de impozit pe cifra de afaceri cu un regim comun de TVA.

De atunci TVA-ul a fost introdus în aproximativ [1] de țări din întreaga lume. Prin urmare, TVA-ul este o sursă majoră de venituri pentru bugetele naționale și în numeroase state membre reprezintă chiar sursa principală de venituri. Criza economică și financiară a reprezentat o provocare importantă pentru finanțele publice din numeroase state membre. Având în vedere scăderea bruscă a impozitelor directe și a impozitelor venituri suplimentare venituri reale proprietăți datorată recentei recesiuni, este foarte probabil ca proporția veniturilor din TVA în veniturile fiscale totale să fi crescut și mai mult în numeroase state membre.

câștigați bani la licitație laborator de opțiuni

Mai multe state membre au majorat în ultima perioadă ratele de TVA sau iau în calcul această opțiune ca reacție la nevoia de consolidare apărută ca urmare a crizei sau în contextul unei treceri pe termen lung de la impozitarea directă la impozitarea indirectă. Această trecere poate fi explicată prin eficiența relativă a impozitelor pe consum, consumul fiind o bază de impozitare mai largă și mai stabilă decât profitul și veniturile.

Baza de impozitare mai largă permite aplicarea unor rate mai mici, ceea ce reduce efectele de distorsionare ale fiscalității și afectează pozitiv creșterea și ocuparea forței de muncă. Mai mult, având în vedere efectul pe care îmbătrânirea populației îl va avea în următorii ani asupra pieței muncii, asupra economiilor și consumului, precum și asupra venituri suplimentare venituri reale publice, sistemele fiscale vor trebui adaptate.

S-ar putea să fie necesar ca finanțarea statului social să trebuiască să se bazeze mai puțin pe impozitarea veniturilor salariale și a veniturilor din capital economiiceea ce pledează, de asemenea, în favoarea impozitării indirecte.

Venitul pe mia de afişări (RPM)

După venituri suplimentare venituri reale bine de 40 de ani, a venit timpul să aruncăm o privire critică asupra sistemului de TVA pentru a-i ameliora coerența cu piața unică și capacitatea de a colecta venituri prin îmbunătățirea eficienței și a solidității sale economice și contribuția sa la alte politici, reducând în același timp costurile legate de respectarea legislației în materie de TVA și costurile de colectare.

Astfel, reformarea sistemului de TVA poate juca un rol esențial în realizarea Strategiei Europa [3] și în întoarcerea la creștere economică prin potențialul său de redinamizare a pieței unice și de sprijinire a unei consolidări bugetare inteligente în statele membre. Aceste îmbunătățiri presupun implementarea unui sistem de TVA global care să se poată adapta schimbărilor din mediul economic venituri suplimentare venituri reale tehnologic și care să fie destul de puternic pentru a rezista fraudelor de genul celor înregistrate în ultimii ani.

Un sistem simplificat de TVA ar reduce și costurile operaționale ale contribuabililor și ale administrațiilor fiscale, crescând astfel profitul net al Trezoreriei.

În plus, trebuie recunoscut în mod corespunzător rolul-cheie jucat de întreprinderi în colectarea TVA, având în vedere că TVA-ul este un impozit pe consum și nu pe întreprinderi. Costurile de respectare a legislației în materie venituri suplimentare venituri reale TVA reprezintă o povară administrativă importantă pentru societățile din Uniunea Europeană, iar reducerea acestei poveri ar contribui în mod semnificativ la creșterea competitivității societăților europene.

Acestea sunt principalele provocări cărora Uniunea Europeană trebuie să le facă față în materie de TVA. Mai mult, ea va trebui să le facă față în contextul unei piețe unice care garantează libertatea de circulație a mărfurilor și serviciilor între statele membre, instituită în odată cu abolirea controalelor fiscale la frontierele interne ale Uniunii Europene.

Obiectivul prezentei cărți verzi este lansarea unei vaste consultări a părților interesate privind funcționarea sistemului actual de TVA și viitoarea remodelare a acestuia. Abordarea din ultimii zece ani a constat în simplificarea și modernizarea sistemului actual de TVA în etape succesive. Această abordare a avut efecte pozitive, deși și-a atins limitele.

O serie de factori sugerează că acum este momentul potrivit pentru o analiză mai profundă. Complexitatea sistemului actual Complexitatea regulilor în materie de TVA se traduce prin povară administrativă pentru întreprinderi.

Conform întreprinderilor interogate, această situație reduce din atracția pe care UE o exercită asupra investitorilor[5]. Unele dintre elemente-cheie ale sistemului, cum ar fi obligațiile, deductibilitatea și ratele reprezintă principalele surse de preocupare. Acestea pot fi deosebit de grave pentru IMM-uri, care nu își pot permite întotdeauna să facă apel la experți fiscali care să îi ajute la aplicarea regulilor de TVA din ce în ce mai venituri suplimentare venituri reale.

Ameliorarea funcționării pieței unice Faptul că, în scopuri de TVA, tranzacțiile intra-UE[6] continuă să fie tratate diferit de tranzacțiile naționale poate fi un obstacol în calea unei mai bune funcționări a pieței unice. Această situație este agravată de existența, în legislația UE referitoare la TVA, a numeroase opțiuni și derogări pentru statele membre, ceea ce conduce la reguli diferite în cadrul Uniunii.

Importanța vitală a consolidării, aprofundării și extinderii pieței unice este subliniată în Comunicarea Comisiei Europa O strategie europeană pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii. Actul privind piața unică definește o serie de inițiative, inclusiv crearea unui cadru legal și fiscal favorabil întreprinderilor în vederea reducerii poverii administrative și a promovării activității transfrontaliere.

TVA-ul este un element-cheie în acest sens[8]. Maximizarea colectării veniturilor și reducerea vulnerabilității sistemului la fraude Un sistem de TVA cu o bază de impozitare mai largă, în mod ideal cu o rată unică, ar fi foarte aproape de un impozit ideal pe consum care să minimizeze costurile legate de respectarea legislației în materie de TVA.

În UE rata standard de TVA acoperă însă doar aproximativ două treimi din consumul total, treimea rămasă fiind supusă unor scutiri sau unor rate reduse[9]. Pe lângă evaziunile fiscale și pierderile datorate insolvenței, diferența dintre veniturile teoretice și veniturile reale din TVA se datorează și fraudei rezultând în parte din deficiențele intrinseci ale sistemului actual, care permite în special achiziționarea transfrontalieră de bunuri și servicii fără TVA.

Aceste evoluții tehnologice ar putea însă oferi noi soluții de venituri suplimentare venituri reale a TVA, reducând povara care apasă întreprinderile și pierderile de TVA. Modelul de colectare actual a rămas practic neschimbat de la introducerea TVA.

Aspecte care trebuie abordate Discuțiile privitoare la viitorul taxei pe valoarea adăugată au fost împărțite în două mari capitole. Primul se referă la principiile de impozitare a tranzacțiilor intra-UE pe care ar trebui să se bazeze un sistem de TVA al UE adaptat în totalitate la piața unică.

În cazul în care să caute reworkter de lucru

Al doilea acoperă aspectele care trebuie analizate indiferent de soluția aleasă în materie de tratament al tranzacțiilor intra-UE. Tratamentul TVA al tranzacțiilor transfrontaliere pe piața unică 4. Implementarea sistemului definitiv bazat pe impozitarea în locul de origine De la adoptarea venituri suplimentare venituri reale nivelul UE a primelor prevederi în materia de TVA, statele membre s-au angajat să introducă un sistem de TVA adaptat la realitățile pieței unice, care să funcționeze între statele membre în același mod ca în interiorul unui stat.

Directiva TVA[12] stipulează și în momentul de față că regimul actual de impozitare a comerțului între statele membre este tranzitoriu și va fi înlocuit de un regim definitiv bazat, în principiu, pe impozitarea mărfurilor și serviciilor în statul membru de origine.

Cu toate acestea, tentativa făcută în de a respecta acest angajament pe baza fluxului fizic al bunurilor a eșuat. O altă propunere făcută înbazată pe locul de stabilire al furnizorului, a eșuat la rândul său.

Motivele invocate pentru refuzul impozitării în locul de origine sunt următoarele: - Ar fi necesară o armonizare puternică a ratelor de TVA, venituri suplimentare venituri reale ca diferențele dintre acestea să nu influențeze decizia de cumpărare a persoanelor particulare, dar și a întreprinderilor, deoarece fluxurile de trezorerie ale acestora din urmă sunt afectate de plata TVA, chiar dacă TVA-ul este deductibil.

prima de opțiune calculată cum să faci primul milion

Trebuie însă subliniat faptul că în ultimii ani s-a observat o anumită convergență a ratelor normale de TVA; - Ar fi necesar un sistem de compensare pentru a garanta că veniturile din TVA revin statului membru de consum.

Noile tehnologii ale informației, neexistente la momentul discuțiilor anterioare, ar permite depășirea acestui obstacol; - Statele membre ar trebui să se bazeze unele venituri suplimentare venituri reale altele pentru a colecta o parte importantă a veniturilor din TVA. În iunieîn contextul unei dezbateri privind combaterea fraudei în materie de Venituri suplimentare venituri reale, Consiliul a invitat Comisia să analizeze din nou posibilitatea introducerii unui sistem de TVA bazat pe impozitarea la locul de plecare al bunurilor.

Consiliul nu a răspuns însă cererii Comisiei de a-și manifesta interesul față de această propunere, interes necesar înaintea efectuării unei analize mai detaliate a unui astfel de sistem.

Aveți nevoie de mai mult ajutor?

Între timp, directivele noi care stabilesc locul de impozitare pentru anumite tranzacții[13] s-au îndepărtat în mod clar de principiul taxării în venituri suplimentare venituri reale membru de origine, stabilind drept loc de impozitare locul în care are loc consumul sau locul în care este stabilit clientul.

Altă posibilitate: impozitarea în statul membru de unde să cumpărați monede bitcoin Caracteristica principală a impozitării la destinație este că veniturile din TVA revin direct statului membru de consum, în conformitate cu propriile rate și scutiri, conturnând astfel principalele obiecții ridicate împotriva impozitării în locul de origine.

O problemă majoră care trebuie însă rezolvată în venituri suplimentare venituri reale unui asemenea sistem este garantarea unui tratament armonizat al livrărilor intra-UE și al livrărilor pe plan intern. Tratamentul egal poate venituri suplimentare venituri reale obținut fie prin impozitarea livrărilor intra-UE, fie prin eliminarea impozitării efective a tranzacțiilor pe plan intern printr-un sistem rafturi opționale de impozitare inversă prin care persoana impozabilă care face achiziția devine responsabilă pentru plata TVA.

O altă întrebare ar fi dacă este într-adevăr necesar ca tratamentul achizițiilor să fie egal și, dacă nu e cazul, în ce măsură un tratament diferit ar fi acceptabil fără a reprezenta un obstacol în calea bunei funcționări a pieței unice și fără a permite comiterea de fraude în legătură cu tranzacțiile transfrontaliere. Menținerea principiilor sistemului actual Sistemul actual de TVA face diferența între livrările între persoane impozabile B2B și livrările venituri suplimentare venituri reale consumatorii finali B2C.

Pentru tranzacțiile B2B transfrontaliere, principiul general atât pentru bunuri, cât și pentru servicii, este taxarea la ratele și condițiile din statul membru de destinație unde ajung bunurile sau, în cazul serviciilor, unde este stabilită societatea clientuluiclientul plătind TVA-ul la Trezorerie.

Astfel, livrările venituri suplimentare venituri reale bunuri și servicii sunt tratate în mod diferit, în funcție de caracterul lor intra-UE sau național.

Sfat 2: Cum să găsiți un reseller de locuri de muncă pe Internet

Această diferențiere este o sursă de complexitate și de vulnerabilitate la fraudă. Livrările B2C sunt în mod normal impozitate în statul membru în care se realizează vânzarea bunurilor sau în care este stabilit furnizorul.

Însă, din cauza riscului de denaturare a concurenței, la impozitarea livrărilor la destinație se aplică reguli speciale, ceea ce impune obligații grele furnizorilor vânzarea la distanță a bunurilor sau a anumitor servicii sau cumpărătorilor de exemplu, achiziții efectuate de persoanele impozabile scutite de plata taxelor, mai precis societăți mici și entități legale neimpozabile și achiziții de noi mijloace de transport.

opțiune binară cu robotul afiliat la opțiuni binare

Cu toate acestea, sistemul are și anumite avantaje. Statelor membre le asigură un anumit grad de libertate de acțiune și de suveranitate fiscală în administrarea TVA. Clienților din tranzacțiile B2B venituri suplimentare venituri reale nu pare să le creeze probleme importante și poate venituri suplimentare venituri reale chiar anumite avantaje având în vedere ca TVA-ul nu trebuie prefinanțat. Sarcina cade în principal pe umerii furnizorului, care trebuie să justifice în statul său membru scutirile în cazul livrărilor de bunuri sau neimpozitarea în cazul serviciilor și este supus unor obligații suplimentare de raportare și unor formalități din ce în ce mai stricte de luptă împotriva fraudei: birocrația legată de tranzacțiile transfrontaliere crește în mod constant.

În plus, administrațiile fiscale pot contesta scutirile și neimpozitările dacă s-au constatat fraude în alte părți ale lanțului comercial, iar întreprinderile care respectă legea ar putea avea dificultăți în a se proteja împotriva acestui risc. Menținerea principiilor fundamentale ale regimului actual de TVA ar necesita o revizuire și o îmbunătățire semnificativă a aplicării sale în ceea ce privește securitatea juridică și sarcinile administrative legate de tranzacțiile intra-UE. Utilizarea generalizată a mecanismului de impozitare inversă Armonizarea tratamentului tranzacțiilor interne și al celor intra-UE poate fi realizată prin aplicarea mecanismului de impozitare inversă la tranzacțiile B2B interne.

Această abordare ar contribui la reducerea vulnerabilității la fraudă a actualului sistem de TVA. Comisia a studiat acest sistem în [14] și a ajuns la concluzia că mecanismul de impozitare inversă nu trebuie exclus, dar nici nu ar putea fi introdus opțional fără ca acest lucru să afecteze funcționarea pieței unice. Comisia dorea să studieze posibilitatea utilizării unui proiect-pilot de testare a introducerii unui sistem generalizat obligatoriu de taxare inversă.

Deși își menține poziția, Comisia este conștientă de implicațiile administrative și economice ale unui asemenea proiect. Impozitarea livrărilor intra-UE de bunuri și servicii Armonizarea opțiuni de câștigat tranzacțiilor interne și al celor intra-UE ar putea fi obținută și prin impozitarea tranzacțiilor intra-UE la rata utilizată în statul membru venituri suplimentare venituri reale destinație și conform legislației acestuia.

Astfel s-ar putea reinstaura principiul plății fracționate pentru tranzacțiile transfrontaliere și s-ar reduce vulnerabilitatea la fraudă a sistemului actual de TVA. Pe de altă parte, ar crește în mod substanțial numărul de tranzacții pentru care persoanele impozabile devin obligate să plătească TVA într-un stat membru în care nu sunt stabilite. La impozitarea livrărilor intra-UE, locul de destinație poate fi definit în două moduri: - pentru bunuri, locul unde acestea ajung, acest lucru însemnând că va continua să fie urmărit criteriul fluxului fizic al bunurilor, iar pentru servicii, locul de stabilire al clientului, așa cum se întâmplă în general și în prezent; - locul de stabilire al clientului atât pentru bunuri, cât și pentru servicii.

Deoarece TVA-ul asupra livrărilor intra-UE va reveni statului membru de destinație, ar fi necesară crearea unui sistem de ghișeu unic eficient în statul membru de origine care să trateze problema plății TVA-ului în alte state membre decât statele în care este stabilit furnizorul.

O astfel de schimbare va afecta atât întreprinderile, cât și administrațiile fiscale. Impozitarea livrărilor intra-UE ar afecta fluxurile de trezorerie ale ambelor părți, iar obligațiile de raportare ar trebui revizuite în întregime.