EUR-Lex Access to European Union law

Alegerea centrelor de dealing

Articolul 38 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede că politicile Uniunii trebuie să asigure un nivel ridicat de protecție a consumatorilor. Article 38 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union provides that Union policies are to ensure a high level of consumer protection. Piața internă ar trebui să alegerea centrelor de dealing ofere consumatorilor o valoare adăugată concretizată printr-o calitate mai alegerea centrelor de dealing, o varietate mai mare, prețuri rezonabile și standarde de siguranță ridicate pentru bunuri și servicii, care ar trebui să promoveze un nivel ridicat de protecție a consumatorilor.

The internal market should provide consumers with added value in the form alegerea centrelor de dealing better quality, greater variety, reasonable prices and high safety standards for goods and services, which should promote a high level of consumer protection.

alegerea centrelor de dealing

Eliminarea obstacolelor directe și indirecte din calea bunei funcționări a pieței interne și creșterea încrederii cetățenilor sunt esențiale pentru realizarea pieței interne. Acest acces ar trebui să existe atât în cazul tranzacțiilor online, cât și al celor offline și este deosebit de important atunci când consumatorii fac cumpărături în străinătate. That access should apply to online as well as to offline transactions, and is particularly important when consumers shop across borders.

Cu toate acestea, SAL nu este încă dezvoltată suficient și coerent în Uniune. Consumatorii și comercianții încă nu știu că există mecanisme de atac extrajudiciare, în timp ce doar un procentaj scăzut de cetățeni știu cum să prezinte o reclamație unei entități SAL. Acolo unde procedurile SAL sunt disponibile, nivelul calității lor variază alegerea centrelor de dealing de la un stat membru la altul, deseori litigiile transfrontaliere nefiind gestionate în mod eficace de către entitățile SAL.

However, ADR is not yet sufficiently and consistently developed across the Union. Consumers and traders are still not aware of the existing out-of-court redress mechanisms, with only a small percentage of citizens knowing how to file a complaint with an ADR entity. Where ADR procedures are available, their quality levels vary considerably in the Member States and cross-border disputes are often not handled effectively by ADR entities.

Din aceleași motive, comercianții ar putea avea rețineri în a vinde consumatorilor din alte state membre atunci când nu există suficient acces la proceduri SAL de calitate. De asemenea, comercianții cu sediul într-un stat membru în care procedurile SAL de calitate nu sunt disponibile în mod suficient sunt în dezavantaj competitiv față de comercianții care au acces la aceste proceduri și care pot astfel să soluționeze litigiile în materie de consum mai rapid și mai ieftin.

For the same reasons, traders might abstain from selling to consumers in other Member States where there is no sufficient access to high-quality ADR procedures. Furthermore, traders established in a Member State where high-quality ADR procedures are not sufficiently available are put at a competitive disadvantage with regard to traders that have access to such procedures and can thus resolve consumer disputes faster and more cheaply.

Alegerea centrelor de dealing în vedere intensificarea comerțului transfrontalier și a circulației persoanelor, este de asemenea important ca entitățile SAL să instrumenteze litigiile transfrontaliere în alegerea centrelor de dealing eficient.

Если есть возможность отыскать Элли, я готов рискнуть.

Due to increased cross-border trade and movement of persons, it is also important that ADR entities handle cross-border disputes effectively. În plus, în concluziile sale din 30 mai privind prioritățile pentru relansarea pieței unice, Consiliul Binare cu terminal Europene a evidențiat importanța comerțului electronic și a recunoscut că sistemele SAL în materie de consum pot asigura o cale de atac simplă, rapidă și la un preț redus atât pentru consumatori, cât și pentru comercianți.

А потом придется запасаться заново". Жанна и Алиенора отсутствовали уже сорок восемь часов. Последние две недели пребывания Николь в каморке, вырытой под сараем Макса Паккетта, один из двух роботов постоянно разделял ее компанию.

Punerea în aplicare cu succes a acestor sisteme necesită angajamentul și sprijinul politic continuu din partea tuturor actorilor, fără a compromite caracterul abordabil, transparența, flexibilitatea, rapiditatea și calitatea procesului decizional al entităților SAL care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive. Moreover, in its Conclusions of 30 May on the Priorities for relaunching the Single Market, the Council of the European Union highlighted the importance of e-commerce and agreed that consumer ADR schemes can offer low-cost, simple and quick redress for both consumers and traders.

The successful implementation of those schemes requires sustained political commitment and support from all actors, without compromising the affordability, transparency, flexibility, speed and quality of decision-making by the ADR entities falling within the scope of this Directive.

Regulamentul UE nr.

Disponibilitatea unor entități SAL de calitate în întreaga Uniune constituie, așadar, o condiție prealabilă pentru buna funcționare a platformei SOL.

Serviciile fără caracter economic sunt servicii care nu sunt prestate în scop economic. Prin urmare, serviciile de interes general fără caracter economic prestate de stat sau în numele statului, în absența remunerației, nu ar trebui să fie reglementate de prezenta directivă, indiferent de forma juridică sub care alegerea centrelor de dealing prestate serviciile respective.

Non-economic services are services which are not performed for economic consideration.

alegerea centrelor de dealing

As a result, non-economic services of general interest performed by the State or on behalf of the State, without remuneration, should not be covered by this Directive irrespective of the legal form through which those services are provided. Această dezvoltare ar trebui să se bazeze pe procedurile SAL existente în statele membre și să respecte tradițiile juridice ale acestora.

Diseminarea SAL poate să se dovedească importantă și în acele state membre în care există o întârziere considerabilă în ceea ce privește cazurile aflate în așteptare în instanțe, fapt care împiedică cetățenii Uniunii să își exercite dreptul la un proces echitabil, într-un termen rezonabil.

Such development should build on existing ADR procedures in the Member States and respect their legal traditions. The dissemination of ADR can also prove to be important in those Member States in which there is a substantial backlog alegerea centrelor de dealing cases pending before the courts, preventing Union citizens from exercising their right to a fair trial within a reasonable time.

Acestea ar trebui să includă litigiile apărute din vânzarea sau furnizarea de conținut digital în schimbul unei remunerații. Prezenta directivă ar trebui să se aplice reclamațiilor prezentate de consumatori împotriva comercianților.

Aceasta nu ar trebui să se aplice reclamațiilor prezentate de comercianți împotriva consumatorilor sau litigiilor între comercianți. Cu toate acestea, prezenta directivă nu ar trebui să împiedice statele membre să adopte sau să mențină în vigoare dispoziții privind procedurile de soluționare extrajudiciară a litigiilor respective. This should include disputes arising from the sale or provision of digital content for remuneration.

alegerea centrelor de dealing

This Directive should apply to complaints submitted by consumers alegerea centrelor de dealing traders. It should not apply to complaints submitted by traders against consumers or to disputes between traders. However, it should not prevent Member States from adopting or maintaining in force provisions on procedures for the out-of-court resolution of such disputes.

Aceste proceduri interne de instrumentare a reclamațiilor pot constitui un mijloc eficace de soluționare a litigiilor în materie de consum într-o etapă timpurie.

More Ce este Forexul? Forex  Foreign Exchange este o piață de schimburi interbancare de valute la prețuri libere. Apariția pieței Forex a fost posibilă după înlăturarea în anul de către președintele SUA, Nixon, a sistemului valutar implementat la sfârșitul celui de-al doilea război mondial la Bretton-Woods pentru a administra relațiile comerciale și valutare dintre statele capitaliste. Acordul Smithsonian a funcţionat doar şase luni, astfel încât, în prin conferința de la Jamaica, s-au pus bazele sistemului valutar actual, în care cursurile de schimb fixe au fost înlocuite cu regimuri flotante în majoritatea economiilor lumii.

Such internal complaint handling procedures can constitute an effective means for resolving consumer disputes at an early stage. Dacă însă contractul este încheiat în scopuri parțial circumscrise activității comerciale a persoanei și parțial aflate în afara acesteia contracte cu dublu scop și dacă scopul comercial este într-atât de limitat, încât nu are o pondere predominantă în contextul general al furnizării, respectiva persoană ar trebui să fie, de alegerea centrelor de dealing, considerată drept un consumator.

EUR-Lex Access to European Union law

Pentru a se asigura securitatea juridică, ar trebui să se prevadă că, în caz de conflict, prevalează prezenta directivă, cu excepția cazurilor în care aceasta cuprinde dispoziții contrare explicite. In order to ensure legal certainty, it should be provided that, in the event of conflict, this Directive is to prevail, except where it explicitly provides otherwise.

  1. Все попавшие на Носитель, к какому бы виду они ни принадлежали, навсегда останутся стерильными.
  2. Este realist să câștigi bani dintr- un transfer
  3. EUR-Lex - L - EUR-Lex
  4. Ce este Forexul | olegzolotco
  5. В конце концов, доктор, у меня нет твоих познаний в биологии.
  6. Tipul de opțiune de investiții
  7. Конечно, ее можно перелететь, будь у нас самолет, способный подняться в этих условиях на два километра, и очень искусный пилот, но у нас нет ни того, ни другого.

Prezenta directivă ar trebui să reglementeze orice entitate care este stabilită pe o bază durabilă, oferă soluționarea unui litigiu între un consumator și un comerciant printr-o procedură SAL și este înscrisă pe listă în conformitate cu prezenta directivă. Prezenta directivă poate viza, de asemenea, în cazul în care statele alegerea centrelor de dealing decid acest lucru, entitățile de soluționare a litigiilor care impun soluții obligatorii pentru părți.

Cu toate acestea, o procedură extrajudiciară care este creată pe bază ad hoc pentru un singur litigiu între un alegerea centrelor de dealing și un comerciant alegerea centrelor de dealing ar trebui considerată drept procedură SAL.

This Directive should cover any entity that is established alegerea centrelor de dealing a durable basis, offers the resolution of a dispute between a consumer and a trader through an ADR procedure and is listed in accordance with this Directive. This Directive may also cover, if Member States so decide, dispute resolution entities which impose solutions which are binding on the parties. However, an out-of-court procedure which is created on an ad hoc basis for a single dispute between a consumer and a trader should not be considered as an ADR procedure.

Ele pot lua forma unor proceduri în care entitatea SAL aduce părțile împreună cu scopul de a facilita o soluție amiabilă sau a unor proceduri în care entitatea SAL propune o soluție sau proceduri în care entitatea SAL impune o soluție. Ele pot fi, de asemenea, combinații de două sau mai multe astfel de proceduri. Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere tipului de proceduri SAL din statele membre.

They can take the form of procedures where the ADR entity brings the parties together with the aim of facilitating an amicable solution, or procedures where the ADR entity proposes a solution or procedures where the ADR entity imposes a solution.

Dealing With Relationship Insecurity - 10 Tips To Handle Insecurity

They can also take the form of a combination of two or more such procedures. Prin urmare, respectivele proceduri, în principiu, ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive, cu excepția cazului în care un stat membru decide că aceste proceduri pot fi recunoscute drept proceduri SAL în temeiul prezentei directive și cu condiția ca entitățile respective să fie pe deplin conforme cu cerințele specifice în materie de independență și imparțialitate prevăzute de prezenta directivă.

Testul WISC IV

Entitățile SAL care oferă soluționarea litigiilor prin astfel de proceduri ar trebui să facă obiectul unei evaluări periodice a conformității lor cu cerințele de calitate prevăzute în prezenta directivă, inclusiv cu cerințele suplimentare specifice care asigură independența lor. Therefore, those procedures should, in principle, be excluded from the scope of this Directive, unless a Member State decides that such procedures can be recognised as ADR procedures under this Directive and provided that those entities are in complete conformity with the specific requirements on independence and impartiality laid down in this Directive.

ADR entities offering dispute resolution through such procedures should be subject to regular evaluation of their compliance with the quality requirements set out in alegerea centrelor de dealing Directive, including the specific additional requirements ensuring their independence.

alegerea centrelor de dealing

De asemenea, aceasta nu ar trebui să se aplice încercărilor unui judecător de a soluționa un litigiu pe parcursul procedurii judiciare referitoare la respectivul litigiu. Furthermore, it should not apply to attempts made by a judge to settle a dispute in the course of a judicial proceeding concerning that dispute.